admin RPK57

February 7, 2019

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

December 18, 2018

ประกาศ ผลการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกนาฎศิลป์

November 28, 2018

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

July 5, 2018

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗

May 23, 2018

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

May 21, 2018

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ