Slide One - copy
LINE_ALBUM_วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน_230207_41
LINE_ALBUM_มอบผ้าห่มพระราชทาน 2412566_230207_21
LINE_ALBUM_มอบผ้าห่มพระราชทาน 2412566_230207_5
1674465833-1
508294
previous arrow
next arrow
parallax background
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ RAJAPRAJANUGROH 57 PHETCHABUN SCHOOL โทรศัพท์ : 056-713-475 อีเมล: sskphet@gmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ๑/๙ หมู่ ๙ บ้านวังจาน ตำบลบ้านโตก ถนนเพชรบูรณ์- นายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๑๓ - ๔๗๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๑๓ - ๔๗๕ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ ๖๔๘ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา


อ่านต่อ..นายพีรวัส นาคประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ / คำสั่ง

May 6, 2022

รายงานการส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

December 22, 2013

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 (การศึกษาพิเศษ)

December 19, 2013

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

May 24, 2013

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2556

February 20, 2013

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555


สาระ / ความรู้

August 23, 2022

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

August 23, 2022

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI 

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI
August 23, 2022

การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษพิเศษ

August 23, 2022

การประเมินโครงการ Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  57  จังหวัดเพชรบูรณ์

May 6, 2022

รายงานการส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565