จำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ( ที่ปฏิบัติราชการอยู่โรงเรียน )

ลำดับประเภทตำแหน่งเพศระดับการศึกษาสูงสุด (คน)
ชายหญิงต่ำกว่าปริญญาตรีป.ตรีสูงกว่า ป. ตรี
ผู้อำนวยการ---
รองผู้อำนวยการ--
ข้าราชการครู๑๖๓๕-๔๖
พนักงานราชการ-๑๔-
พนักงานธุรการ---
ลูกจ้างประจำ-----
ลูกจ้างชั่วคราว-
อื่น ๆ-----

 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๕)

      ๑) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๗๑๕   คน แยกเป็นเพศชาย   ๓๔๗     คน หญิง    ๓๖๘    คน
          ๒) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียนจำนวนห้องเพศรวมเฉลี่ยต่อห้อง
ชายหญิง
อนุบาล ๑-----
อนุบาล ๒-----
รวม-----
ประถมศึกษาปีที่ ๑๑๑๑๐๒๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒๑๕๑๔๒๙
ประถมศึกษาปีที่ ๓๒๘๒๓๕๑
ประถมศึกษาปีที่ ๔๒๓๒๓๔๖
ประถมศึกษาปีที่ ๕๒๙๒๙๕๘
ประถมศึกษาปีที่ ๖๓๓๔๐๗๓
รวม๑๓๙๑๓๙๒๗๘-
มัธยมศึกษาปีที่ ๑๖๘๖๘๑๓๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๒๔๘๕๕๑๐๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๓๔๓๖๑๑๐๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๔๓๓๔๖๗๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๕๒๔๓๒๕๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๖๒๓๓๒๕๕
รวม๑๘๒๓๙๒๙๔๕๓๓-
รวมทั้งหมด๒๔๓๔๗๓๖๘๗๑๕-