ข้อมูลครู/บุคลากร/นักเรียน

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ( ที่ปฏิบัติราชการอยู่โรงเรียน )

ลำดับประเภทตำแหน่งเพศระดับการศึกษาสูงสุด (คน)
ชายหญิงต่ำกว่าปริญญาตรีป.ตรีสูงกว่า ป. ตรี
ผู้อำนวยการ---
รองผู้อำนวยการ-----
ข้าราชการครู๑๗๒๗-๓๙
พนักงานราชการ๑๒-๑๕-
ครูอัตราจ้าง---
ลูกจ้างประจำ-----
ลูกจ้างชั่วคราว๑๐๑๔-
อื่น ๆ-----

 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

      ๑) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๑๒   คน แยกเป็นเพศชาย   ๓๗๙     คน หญิง    ๔๓๓    คน
          ๒) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียนจำนวนห้องเพศรวมเฉลี่ยต่อห้อง
ชายหญิง
อนุบาล ๑-----
อนุบาล ๒-----
รวม-----
ประถมศึกษาปีที่ ๑๑๑๑๐๒๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒๑๕๑๔๒๙
ประถมศึกษาปีที่ ๓๒๘๒๓๕๑
ประถมศึกษาปีที่ ๔๒๓๒๓๔๖
ประถมศึกษาปีที่ ๕๒๙๒๙๕๘
ประถมศึกษาปีที่ ๖๓๓๔๐๗๓
รวม๑๓๙๑๓๙๒๗๘-
มัธยมศึกษาปีที่ ๑๖๘๖๘๑๓๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๒๔๘๕๕๑๐๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๓๔๓๖๑๑๐๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๔๓๓๔๖๗๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๕๒๔๓๒๕๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๖๒๓๓๒๕๕
รวม๑๘๒๓๙๒๙๔๕๓๓-
รวมทั้งหมด๒๔๓๗๙๔๓๓๘๑๒-