ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่ ๑ / ๙ หมู่ ๙ บ้านวังจาน ตำบลบ้านโตก ถนนเพชรบูรณ์- นายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๑๓ - ๔๗๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๑๓ - ๔๗๕ 

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ ๖๔๘ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับที่สงวนโคกฟ้าผ่า
ทิศใต้ ติดกับหมู่บ้านวังจาน
ทิศตะวันออก ติดกับลุ่มแม่น้ำป่าสัก
และทิศตะวันตก ติดกับทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ เพื่อจัดการศึกษา  ภาคบังคับให้แก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดพิจิตรและจังหวัดชัยภูมิ  (เขต ๒) เปิดทำการสอนครั้งแรก ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕
โดยมี นายโสภณ  บำรุงสงฆ์  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก  ผู้เรียนในปัจจุบันประกอบด้วยผู้เรียนชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา มีเผ่าม้ง เป็นส่วนใหญ่ 

โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุ่มสาระและ    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน  และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกวิชาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือปฏิบัติจริง  พร้อมทั้งฝึกให้มีทักษะ  มีนิสัยรักการทำงาน 
พึ่งพาตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กด้อยโอกาสให้มีความรู้ สู่สากล
ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ลูก ราชประชา ๕๗ มารยาทดี คุณธรรมดี มีสุนทรีย์ภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิชาชีพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำงานพระราชดำริฯ