Slide One - copy
5
3
2
previous arrow
next arrow
parallax background
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ RAJAPRAJANUGROH 57 PHETCHABUN SCHOOL โทรศัพท์ : 056-713-475 อีเมล: sskphet@gmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ๑/๙ หมู่ ๙ บ้านวังจาน ตำบลบ้านโตก ถนนเพชรบูรณ์- นายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๑๓ - ๔๗๕ โทรสาร ๐-๕๖๗๑๓ - ๔๗๕ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ ๖๔๘ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา


อ่านต่อ..นางชุติพร เหล็กคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

July 11, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกนาฎศิลป์

May 6, 2022

รายงานการส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

February 14, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 20, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 8, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา


หนังสือราชการ / คำสั่ง

May 6, 2022

รายงานการส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

December 22, 2013

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 (การศึกษาพิเศษ)

December 19, 2013

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

May 24, 2013

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2556

February 20, 2013

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555