admin

September 18, 2021

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ รปค.57

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
August 19, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

July 7, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

July 6, 2021

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

June 24, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

April 16, 2021

รายงานงบทดลอง มีนาคม 2564