โครงสร้างบุคลากร


นางอรวรรณ   เป้าศิลป์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางรติพร   สุโพธิ์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นายสังคม นกแก้ว

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ

นางวราภรณ์   สอนอยู่กลาง

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสังคม นกแก้ว

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป