admin RPK57

August 29, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป

August 23, 2019

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

August 8, 2019

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

June 26, 2019

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

June 13, 2019

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าศึกษาดูงาน

February 15, 2019

ข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561