admin RPK57

November 7, 2017

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

June 17, 2017

เมล็ดพันธุ์พิทักษ์โลก Season 2

November 24, 2016

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 เพชรบูรณ์ใช้หลักสูตรศาสตร์พระราชา

July 27, 2015

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

February 3, 2015

รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

December 22, 2013

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 (การศึกษาพิเศษ)