admin RPK57

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2563

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2562

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิการยน 2562

April 24, 2020

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562

April 12, 2020

มาตรการดูแลป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีมาตรการดูแลป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 การป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กับกิจกรรมห้องเรียน หอพักนักเรียน และการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ