สาระ / ความรู้

August 23, 2022

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

August 23, 2022

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI 

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI
August 23, 2022

การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษพิเศษ

August 23, 2022

การประเมินโครงการ Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  57  จังหวัดเพชรบูรณ์

May 6, 2022

รายงานการส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565