ประมวลภาพกิจกรรม

November 15, 2019

ถ่ายทำรายการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

November 14, 2019

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่”มูลนิธิธรรมดี”

August 8, 2019

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

June 26, 2019

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

June 13, 2019

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าศึกษาดูงาน

February 15, 2019

ข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561