ดาวน์โหลด

November 8, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

October 26, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

August 23, 2022

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

August 23, 2022

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI 

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI
August 23, 2022

การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษพิเศษ

August 23, 2022

การประเมินโครงการ Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  57  จังหวัดเพชรบูรณ์