ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

May 6, 2022

รายงานการส่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

February 14, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 20, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 8, 2022

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

October 20, 2021

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์