เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซ่มอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)