รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์