รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนธันวาคม 2565