รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนพฤศจิกายน 2565