รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนกันยายน 2565