รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนกรกฎาคม 2565