รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือนมิถุนายน 2565