รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์