ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563