ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย