ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)