ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)