ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป