ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)