ข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561