การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI