ชมภาพกิจกรรม>>>>

การเลี้ยงสัตว์น้ำ
การปลูกไม้ผล
การปลูกผักระบบไฮโดรโพรลิกส์

การเลี้ยงวัว/สุกร

การทำปุ๋ยชีวภาพ
การปลูกไม้เลื้อย
การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
การทำอิฐบล็อก
การเพาะเห็ดนางฟ้า
การทำนา
การเลี้ยงไก่พันธุ์ุไข่/เป็ด
การปลูกผักกางมุ้ง
วิชาชีพคอมพิวเตอร์
โรงสี
       
บ้านดิน